Геофо

 Геодезия Кадастър Регулация - за специалистите, които се занимават с геодезия и кадастър или на други, които се нуждаят от услугите им, подробно геодезическо заснемане за нуждите на предстоящо проектиране на сгради и съоръжения, на граници на поземлени имоти или комбинирана скица, заснемане и нанасяне в КАДАСТЪРА на новоизградени сгради и подземни проводи с цел издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР,отстраняване на непълноти и грешки, нанасяне на самостоятелни обекти, тахиметрична снимка, изработване � � промяна на кадастрална карта и кадастрален регистър, трасиране на контури на имотни граници и УПИ, протокол за даване на линия и ниво, конструктивни оси на сгради, вертикално планиране, издаване на необходимите протоколи.
 

Email: rganev@qip.ru

 Уебадрес: http://geofo.hit.bg/

{START_COUNTER}