Гео-София

трасиране на имот/парцел
- делба на имот - земеделски и в населени места;
- изработване на частичен дворищно-трасировъчен карнет;
- заснемане за проучване и проектиране;
- изчисляване на обеми;
- прецизно трасиране на сгради и съоръжения (издаване на протокол за строителна линия);
- проектиране (вертикална планировка, трасировъчен план);
- нанасяне на сгради, подземни проводи (ел., ВиК) и съоръжения в кадастрални карти и планове;
- изработване на схеми на етажите и нанасянето им в кадастралната карта;
- изработване на Устройствени Планове;
- изработване на частични изменения на регулационни планове

 

 Tел/GSM: инж.Георги Гочев-0898 300038 ;инж.Тодор Гаров - 0898 843862

Адрес: кв.Дружба 1, бл.38, вх.Д, ет.7, ап.85

еmail : geo_sofia@abv.bg

Уеб страница: http://geo-sofia.com

{START_COUNTER}